دوره آموزشی سفر به اعماق درون

599.000 تومان

با سفر به اعماق درون می‌توانید

“با سفر به اعماق، گوهر حقیقت خود را دریاب.”

تو هم روزهایی را در زندگی داشته ای یا حتی در حال گذران روزهایی هستی که؛ سردرگم و گیج هستی، اضطراب داری، افکار منفی زیادی در سر و ذهنت می چرخد یا شاید افسرده باشی.

روزهایی حتی احساس چندگانگی و حقارت داشته ای و ممکن است به خودت بیایی که در زندگی تعادل نداری.

اگر زندگی را یک سفر در نظر بگیری گویی که در این سفر گم شده ای و تمام اینها نشان دهنده ی این است که لازم است سفری به اعماق و درون داشته باشی، از خودت فرار نکنی و به تک تک این حالات رسیدگی کنی که نشانه ی چیست و چرا؟ چگونه به تعادل برسم؟

سفر به اعماق، سفری درونی است اما سخت و نشدنی نیست بلکه شروع جهشی از حال بد به حال خوب است.

سفر فردیت و قهرمانی: فایل1

ایگوی سالم و ناسالم(قسمت اول): فایل2

ایگوی سالم و ناسالم(قسمت دوم): فایل3

تضادهای رابطه: فایل3

شناخت تضادها: فایل3

حقارت و تضادها(قسمت اول): فایل4

اصل تعادل: فایل4

حقارت و تضادها(قسمت دوم): فایل5

اصل افت: فایل5

ویژگی های نیروی مردانه و زنانه: فایل5

حقارت ها و تضادها(قسمت سوم): فایل6

تاثیر تضادها در رابطه: فایل6

اصل تعادل در روابط: فایل7

 

0
شرکت کنندگان این دوره تا کنکون

599.000 تومان

Shopping Basket
ورود | ثبت نام