قطعا هر شخصی از انجام دادن هر کاری هدفی را دنبال می کند، اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید تمام کارهایی را که در این مجموعه یعنی گروه آموزشی من حقیقی و این سرزمین انجام می دهم، همگی فقط به این خاطر است که یقین پیدا کرده ام من برای این کار به دنیا آمده ام و در هیچ جایگاه و موقعیتی دیگر، به این اندازه نمی توانستم من حقیقی ام را زیست کنم.

به عنوان مربی و مدرس می گویم: توانایی نشان دادن و جستجوی راه برای آن دسته از انسان هایی که به دنبال راهی در جهت بهبود کیفیت زندگی و کسب و کار خود هستند، بزرگترین موهبتی است که خداوند در وجودم نهادینه کرده است.

 

رزومه من حقیقی -فراز قورچیان