آزمون بسته های من حقیقی

  1. لطفا در هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب کنید.
  2. تمامی سوالات را پاسخ دهید حتما
  3. درپایان امتیاز خود را مشاهده می فرمایید .5 کمترین امتیاز و 25 بیشترین امتیاز میباشد.
[gravityform id="30" title="true" description="true" ajax="true"]