کارگاه حضوری راهبری نیروی جنسی (ثبت نام به پایان رسید)