این لیست مخصوص اعضای حرفه ای من حقیقی می باشد که هرروز این سوالات را از خود می پرسند.

  • سوالات را در ساعات مشخصی از روز و یا بهتر است در پایان روز پاسخ دهید.
  • مدت زمان پاسخگویی به سوالات تقریبا بین 11 الی 15 دقیقه خواهد بود
  • پاسخ به این سوالات ، باعث می شود به سطح بالاتری از هوشیاری دست یابید و قدم های ثابت و بلندتری در مسیر رشد و تعالی بردارید.
  • در انجام این کار مداومت و صداقت داشته باشید ، به شما قول می دهیم اگر این عمل جزء لایف استایلتان شود، نتیجه و تغییرات بزرگ آن ، شما را شگفت زده خواهد کرد.
  • در اوایل انجام این کار الزم نیست وسواس به خرج دهید، این کار به مرور زمان جزئی از زندگی شما خواهد شد و با آن زیست خواهید کرد.

این یک آزمون لایک و دیسلایک است، راست برای دیسلایک و چپ برای لایک.

آیا امروز عملی بر اساس عشق انجام داده ام یا بر اساس نفرت؟ 1/36
آیا امروز عملی انجام داده ام که رویای خود را تصدیق کنم؟ 2/36
آیا امروز احساس بدی بوده است که از آن رد شوم؟ 3/36
آیا امروز خدمت برای خدمت را داشته ام؟ 4/36
آیا امروز چیزی بوده است که از آن بترسم؟ آیا شهامت و ایمان را جایگزین آن کرده ام ؟ آیا چیزی بوده است؟ 5/36
آیا امروز عملی انجام داده ام تا احساس ارزشمندی خود را تصدیق کنم؟ 6/36
آیا امروز مسئولیت جدیدی را برعهده گرفته ام؟ 7/36
آیا امروز ذهن ثروتمندی داشته ام؟ 8/36
آیا امروز پول را به جریان انداخته ام؟ 9/36
آیا امروز بسامد جدیدی ایجاد کرده ام؟ 10/36
آیا امروز بله گفتن به کائنات را تمرین کرده ام؟ 11/36
آیا امروز برلیاقت هایم تاکید کرده ام؟ 12/36
آیا امروز متوجه خواست و اراده خداوند شده ام؟ 13/36
آیا امروز دریافت های جدیدی داشته ام؟ 14/36
آیا امروز چیزی را متوجه شده ام که هنوز نسپرده ام؟ 15/36
آیا امروز چیزی را گسترش داده ام؟ 16/36
آیا امروز از قانون افزایش استفاده کرده ام؟ 17/36
آیا امروز احساس بدی از دنیای اطراف دریافت کرده ام؟ آیا آن را حل کرده ام؟ 18/36
آیا امروز کار درونی داشته ام؟ 19/36
آیا امروز چیزی مرا ارضا کرده است؟ 20/36
آیا امروز سطلی ایجاد کرده ام؟ 21/36
آیا امروز از جزئیات شیطان را بیرون کشیده ام؟ 22/36
آیا امروز رنج جدیدی را پذیرفته ام؟ 23/36
آیا امروز باور نادرستی را شناسایی کرده ام؟ 24/36
آیا امروز در جهت رویای دسته جمعیمان قدمی برداشته ام؟ 25/36
آیا امروز معجزه ای در زندگی ام دیدم؟ 26/36
آیا امروز عملی بر اساس فراوانی انجام داده ام یا بر اساس کمبود؟ 27/36
آیا امروز متوجه زخمی از گذشته شده ام ؟ آیا شفایش دادم؟ 28/36
آیا امروز نشانه ای جدید را پیدا کرده ام؟ 29/36
آیا امروز چیزی از آینده دیده ام ؟ 30/36
آیا امروز مقاومت جدیدی را شناسایی کرده ام ؟ 31/36
آیا امروز از رو به رو شدن با چیزی فرار کرده ام ؟ یا به درون آن رفته ام؟ 32/36
آیا امروز کاری برای منافع جمعیمان کرده ام ؟ 33/36
آیا امروز توانستم خودم را از زمان و مکان جدا کنم؟ 34/36
آیا امروز چیزی را به تعویق انداخته ام؟ 35/36
آیا امروز چیز جدیدی خلق کرده ام؟ 36/36

نتایج

1
آیا امروز عملی بر اساس عشق انجام داده ام یا بر اساس نفرت؟
84 13
2
آیا امروز عملی انجام داده ام که رویای خود را تصدیق کنم؟
71 26
3
آیا امروز احساس بدی بوده است که از آن رد شوم؟
69 28
4
آیا امروز خدمت برای خدمت را داشته ام؟
63 34
5
آیا امروز چیزی بوده است که از آن بترسم؟ آیا شهامت و ایمان را جایگزین آن کرده ام ؟ آیا چیزی بوده است؟
67 30
6
آیا امروز عملی انجام داده ام تا احساس ارزشمندی خود را تصدیق کنم؟
80 17
7
آیا امروز مسئولیت جدیدی را برعهده گرفته ام؟
59 38
8
آیا امروز ذهن ثروتمندی داشته ام؟
71 26
9
آیا امروز پول را به جریان انداخته ام؟
53 44
10
آیا امروز بسامد جدیدی ایجاد کرده ام؟
52 45
11
آیا امروز بله گفتن به کائنات را تمرین کرده ام؟
67 30
12
آیا امروز برلیاقت هایم تاکید کرده ام؟
76 21
13
آیا امروز متوجه خواست و اراده خداوند شده ام؟
81 16
14
آیا امروز دریافت های جدیدی داشته ام؟
73 24
15
آیا امروز چیزی را متوجه شده ام که هنوز نسپرده ام؟
43 54
16
آیا امروز چیزی را گسترش داده ام؟
67 30
17
آیا امروز از قانون افزایش استفاده کرده ام؟
54 43
18
آیا امروز احساس بدی از دنیای اطراف دریافت کرده ام؟ آیا آن را حل کرده ام؟
60 37
19
آیا امروز کار درونی داشته ام؟
60 37
20
آیا امروز چیزی مرا ارضا کرده است؟
59 38
21
آیا امروز سطلی ایجاد کرده ام؟
37 60
22
آیا امروز از جزئیات شیطان را بیرون کشیده ام؟
58 39
23
آیا امروز رنج جدیدی را پذیرفته ام؟
68 29
24
آیا امروز باور نادرستی را شناسایی کرده ام؟
73 24
25
آیا امروز در جهت رویای دسته جمعیمان قدمی برداشته ام؟
59 38
26
آیا امروز معجزه ای در زندگی ام دیدم؟
70 27
27
آیا امروز عملی بر اساس فراوانی انجام داده ام یا بر اساس کمبود؟
75 22
28
آیا امروز متوجه زخمی از گذشته شده ام ؟ آیا شفایش دادم؟
52 45
29
آیا امروز نشانه ای جدید را پیدا کرده ام؟
69 28
30
آیا امروز چیزی از آینده دیده ام ؟
59 38
31
آیا امروز مقاومت جدیدی را شناسایی کرده ام ؟
68 29
32
آیا امروز از رو به رو شدن با چیزی فرار کرده ام ؟ یا به درون آن رفته ام؟
65 32
33
آیا امروز کاری برای منافع جمعیمان کرده ام ؟
54 43
34
آیا امروز توانستم خودم را از زمان و مکان جدا کنم؟
45 52
35
آیا امروز چیزی را به تعویق انداخته ام؟
60 37
36
آیا امروز چیز جدیدی خلق کرده ام؟
47 50