در زیر آمار جهانی ویروس کرونا را از وب سایت وردمتر مشاهده میکنید : 

Coronavirus Cases: موارد مبتلا به ویروس کرونا

Deaths: تعداد مرگ

Recovered:تعداد افراد بهبود یافته