پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخمپیدا کردن زخم ها

در قسمت آخر شفای زخم ها که باید زخم هایی رو که زده بودیم ،شناسایی می کردیم ، نمی تونم زخم هایی رو که زدم پیدا کنم؟

1 پاسخ

شما وقتی توی پروسه ی شفای زخم ها قرار می گیرید شاید بتونید به ۷۰ تا ۸۰ درصد زخم ها دسترسی پیدا کنید و معناش رو پیدا کنید و خودتون رو دریابید ولی ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز به یه کار خیلی زیاد داره و به فرآیند طولانی تری
نیاز داره.