پرسش و پاسخدسته بندی: شفای زخمپیام معنوی اتفاقات

شما گفتید که هر اتفاقی یه زخم شده و برای ما پیام داره.
در دوران کودکی ام شاهد کتک زدن برادر کوچک ترم توسط برادران بزرگم بودم. پیام و معنای این اتفاق برای من چی هست و چطوری از ذهنم پاکش کنم؟

1 پاسخ

وقتی شما مشاهده گر این اتفاق بودید نشونه ی چی هست؟؟؟؟
نشون دهنده ی این هست که یه خشم خیلی زیاد در خانواده ی شما بوده و شما فکر می کنید خشم در شما نیست.

لطفاً به جای قضاوت کردن برادرهاتون برید و ببینید کجاها شما دارید مثل اون آدما عمل می کنید و با خشم رفتار می کنید.

اگر اون ذهنیت از شما دور نمیشه برای این هست که شما دارید اون خشم رو هنوز حمل می کنید.
کجاها دارید با خشم و اضطراب رفتار می کنید؟
وقتی عملکرد خودت رو شناسایی می کنی متوجه میشی تو خودت شبیه برادرهایی شدی که داری قضاوتشون میکنی.
ما تبدیل میشیم به اون آدم هایی که ازشون تنفر داریم.

خشم زیاد برای تو دو تا اتفاق رو پیش میاره؛
یا تو رو منفعل و افسرده میکنه یا تو رو به موجودی پرخاشگر و واکنشی تبدیل می کنه.
به این دو تا اتفاق توجه کن و شروع کن به بخشش خودت که انقدر خشمگینی.
روزهایی که بر اساس خشم عمل کردی رو بکش بیرون و ببین چه قدر داری اذیت میشی و آروم آروم خودت رو ببخش و کم کم از این حالت درمیای و میتونی روی خشمت شروع کنی کار کردن.