پرسش و پاسخزخم غیر قابل جبران

یه زخمی زدم که فکر می کنم قابل جبران نیست و وجدانم درد می گیره.

1 پاسخ

جایی که شما نمی تونید خودتون رو ببخشید باید برگردید به همون زخمی که شما از پدر و مادرتون خوردید یا همون زخمی که از افراطیون متعصب خوردید و به شما خداوند رو جوری نشون دادن که نمی بخشه در صورتی که ازصفات بزرگ خداوند بخشندگی هست و کار دیگه ای نمی تونه انجام بده.(خداوند رو عرض می کنم )

اگر والدین شما والدین کنترل گر و تنبیه گر و در کل کژکارکرد باشن ،امروز شما نمی توانید خودتون رو به راحتی ببخشید.

یه چیزی رو بهتون بگم اگر خلاف کارها هم خودشون رو می بخشیدن،دیگه اون کار رو تکرار نمی کردن.
اونا نمی بخشن برای همین شرم خودشون رو با انجام یه خلاف دیگه و لذت حاصل از خلاف سرکوب می کنن.

نمی بخشید چون خانواده تنبیه کردن و همونجور که شما رو نبخشیدن شما هم یاد گرفتید خودتون رو تنبیه کنید.
لطف کنید اون آدم هایی که شما رو تنبیه کردن رو ببخشید.

این نبخشیدن رو شما قطع کنید تا تکرار نشه و این لطف بزرگی به جامعه ی بشری هست.