قبل از پاسخ دهی به آزمون لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید:

  • به تمامی سوالات پاسخ داده شود.
  • فقط یک گزینه را انتخاب نمایید.
  • حداکثر در 7 دقیقه به تمامی سوالات پاسخ دهید.
  • توجه نمایید که پاسخ درست و غلط وجود ندارد و فقط نزدیک ترین گزینه را نسبت به خودتان انتخاب نمایید.

آزمون تله ی زندگی رهاشدگی (1)

مرحله 1 از 11